03 აპრილი

მოკლევადიანი მოთხოვნების დარეზერვება

დებიტორები, როგორც რისკი კომპანიის მენეჯმენტის  ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია გაუთვალისწინებელი მოვლენების თუ რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. რისკების მინიმიზაციის ეფექტური გზა ზუსტი დაგეგმვაა, რაც კომპანიას საკუთარი რესურსის სწორ ალოკაციაში ეხმარება. თუმცა, სწორ დაგეგმვაში …

28 მარტი

როგორ აკლასიფიცირებთ გრძელვადიან მატერიალურ აქტივებს?

ფაქტია, რომ დღესდღეობით საქართველოში ფუნქციონირებადი კომპანიების უმეტესობა თვლის, რომ მატერიალური გრძელვადიანი აქტივები ცალსახად კლასიფიცირდებიან ძირითად საშუალებებად და მათთან მიმართებით საჭიროა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო მე-16 სტანდარტის გამოყენება. მატერიალური გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია …

16 მარტი

შემოსავლები

საგადასახადო კოდექსის გავლენა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე   ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები თითოეულ კომპანიას მკაცრად განსაზღვრულ მოთხოვნებს წარუდგენს, რომლის დაკმაყოფილება აუცილებელი გახდება ფინანსური ანგარიშგების მართებულად მომზადებისთვის და, შესაბამისად, ფინანსური აუდიტისგან …

18 დეკემბერი

IFRS (ფასს) – გამოწვევა თუ შესაძლებლობა?

2017 წლიდან, ახალი კანონმდებლობის თანახმად, თითქმის ყველა ქართულმა კომპანიამ, როგორც მცირე და საშუალო, ასევე მსხვილმა საწარმოებმა უნდა გამოაქვეყნონ ფინანსური ინფორმაცია საჯაროდ. ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია და ყველა დაინტერესებული პირი …

07 ნოემბერი

როგორ გავზარდოთ ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება გუნდში?

„დიდი წარმატება ბიზნესში არასდროს მიიღწევა ერთი ადამიანის მიერ, ის ყოველთვის გუნდური მუშაობის შედეგია“ სტივ ჯობსი ნათქვამია, ბიზნესი გუნდური სპორტიაო. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია დღევანდელ ეპოქაში, როდესაც გლობალიზაციამ ყველანაირი საზღვრები წაშალა და …

04 სექტემბერი

იწყება ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა სტანდარტების მიხედვით

უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში, საქართველოში სოფლის მეურნეობის სფერო კვლავაც პრიორიტეტულ დარგად მიიჩნევა და აღნიშნული  სექტორის წახალისების მიზნით უამრავი პროექტი შესრულდა. ასევე, იგეგმება ახალი პროექტების წამოწყება. სოფლის მეურნეობის წამახალისებელი პროექტები სახელმწიფოს მიერ …

30 აგვისტო

გსმენიათ გაუფასურების ტესტისა და მისი საჭიროების შესახებ?

გვინდა განვაგრძოთ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თემა და ძირითადი საშუალებების გაუფასურების შესახებ გესაუბროთ. გაუფასურების შესახებ დეტალურ მითითებებს ბასს 36-ში გაეცნობით. როდის უნდა შემოწმდეს აქტივები გაუფასურებაზე? • აქტივები გაუფასურებაზე უნდა შეამოწმოთ …