18 სექტემბერი
ყოველწლიურად 100 000-ზე მეტი ადამიანი გადის CFA-ს გამოცდაზე მსოფლიოს 100 სხვადასხვა ქვეყანაში,  გამოცდის  სირთულიდან გამომდინარე , აბარებს 40-50%. გამოცდის ხანგრძლივობა არის 6 საათი და შედგება 240 კითხვისგან. CFA Charter Holder-ების …
18 სექტემბერი

ინდივიდუალური კონსულტაციები ფასს სტანდარტში

IFRS მიხედვით ყოველდღიურად მიმდინარე  პროცესების სწორი ინტერპრეტაცია და აღრიცხვა სწორი მენეჯმენტის გამოწვევად რჩება. კომპანიებს სჭირდებათ სწორი მითითებები და ძლიერი გუნდის მხარდაჭერა SavvY გთავაზობთ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, მიიღოთ კონკრეტული და დასაბუთებული პასუხები, თქვენს …
06 სექტემბერი

SavvY Education ონლაინ ტრენინგები – www.online.esavvy.ge

SavvY Education მომხმარებლებს ახალ პროდუქტს, ონლაინ ტრენინგებს სთავაზობს. ახალი პროდუქტი მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს გაიღრმაოს ცოდნა სასურველი ადგილიდან და სასრურველ დროს, შექმნას საკუთარ გრაფიკზე მორგებული სასწავლო განრიგი და მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება?! SavvY …

11 იანვარი

It’s the most wonderful time of the year

  ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად გახანგრძლივდა „პიკის საათები“. ხალხს ვეღარ იტევს სავაჭრო ცენტრები, სუპერმარკეტები, ბაზრები. სადაც არ უნდა წავიდეთ ყველგან მხოლოდ საჩუქრებითა და პროდუქტებით დახუნძლულ ხალხს ვაწყდებით. ზოგი ბედნიერია ნავაჭრით, …

08 იანვარი

როგორ აღვრიცხოთ ფასდაკლებები ფასს სტანდარტების მიხედვით?

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად, საწარმომ მარაგები ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში უნდა აღიაროს ფასდაკლებების გამოკლებით. ბასს 2 პუნქტი 11 მარაგის შეძენის დანახარჯები მოიცავს: მათი შეძენის (ნასყიდობის) ფასს, საიმპორტო საბაჟო გადასახადს და …

03 აპრილი

მოკლევადიანი მოთხოვნების დარეზერვება

დებიტორები, როგორც რისკი კომპანიის მენეჯმენტის  ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია გაუთვალისწინებელი მოვლენების თუ რისკების მინიმუმამდე დაყვანა. რისკების მინიმიზაციის ეფექტური გზა ზუსტი დაგეგმვაა, რაც კომპანიას საკუთარი რესურსის სწორ ალოკაციაში ეხმარება. თუმცა, სწორ დაგეგმვაში …

28 მარტი

როგორ აკლასიფიცირებთ გრძელვადიან მატერიალურ აქტივებს?

ფაქტია, რომ დღესდღეობით საქართველოში ფუნქციონირებადი კომპანიების უმეტესობა თვლის, რომ მატერიალური გრძელვადიანი აქტივები ცალსახად კლასიფიცირდებიან ძირითად საშუალებებად და მათთან მიმართებით საჭიროა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო მე-16 სტანდარტის გამოყენება. მატერიალური გრძელვადიანი აქტივების კლასიფიკაცია …

16 მარტი

შემოსავლები

საგადასახადო კოდექსის გავლენა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებზე   ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები თითოეულ კომპანიას მკაცრად განსაზღვრულ მოთხოვნებს წარუდგენს, რომლის დაკმაყოფილება აუცილებელი გახდება ფინანსური ანგარიშგების მართებულად მომზადებისთვის და, შესაბამისად, ფინანსური აუდიტისგან …

18 დეკემბერი

IFRS (ფასს) – გამოწვევა თუ შესაძლებლობა?

2017 წლიდან, ახალი კანონმდებლობის თანახმად, თითქმის ყველა ქართულმა კომპანიამ, როგორც მცირე და საშუალო, ასევე მსხვილმა საწარმოებმა უნდა გამოაქვეყნონ ფინანსური ინფორმაცია საჯაროდ. ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია და ყველა დაინტერესებული პირი …