ბასს 37: ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები

განსახილველი საკითხები

  • გარესაბალანსო ელემენტების აღრიცხვა.
  • ანარიცხები.
  • პირობითი აქტივები და ვალდებულებები.

შეძენილი კომპეტენცია

  • ანარიცხების არსი და მართვის თავისებურებები