ბასს 16: ძირითადი საშუალებები და ბასს 40: საინვესტიციო ქონება

განსახილველი საკითხები

  • აღიარების კრიტერიუმები.
  • ცვეთის მეთოდები.
  • პირველადი აღიარების ტექნიკები.
  • ძირითადი საშუალებების შემდგომი შეფასების ტექნიკები.
  • აღიარების შეწყვეტა.

შეძენილი კომპეტენცია

ძირითადი საშუალებების შეფასების მეთოდები და ცვეთის მეთოდები