ბასს 2: სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები

განსახილველი საკითხები

  • აღიარების კრიტერიუმები.
  • შეფასებისა და შემდგომი შეფასების ტექნიკები.
  • აღიარების შეწყვეტა.

შეძენილი კომპეტენცია

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ზოგადი მართვა