ფინანსური მდგომარეობის უწყისი

განსახილველი საკითხები

  • კომპონენტები და სტრუქტურა.
  • აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასება.
  • COMMON-SIZE ანალიზი.
  • კოეფიციენტები.

შეძენილი კომპეტენცია

ფინანსური მდგომარეობის უწყისის ლიკვიდურობის ანალიზი