ფინანსური მოდელირება და პროგნოზები

განსახილველი საკითხები

  • სენსიტიურობის ანალიზი.
  • SCENARIO ANALYSIS.

შეძენილი კომპეტენცია

  • ფინანსურიმოდელის შექმნის საფუძვლები