ბასს 2: მარაგები

განსახილველი საკითხები:
  • გნასხვავება მარაგებსა და ძირითად საშუალებებს შორის.
  • მარაგების აღიარების, შეფასებისა და მართვის კრიტერიუმები
შეძენილი კომპეტენცია:
  • სასაქონლო-მატერიალური მარაგების მართვა