ბასს 24: დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები

განსახილველი საკითხები:
  • დაკავშირებული მხარეების განმარტება
  • დაკავშირებული მხარეების ტრანზაქციების იდენტიფიკაცია და მართვა
  • ფინანსური ანგარიშგებისთვის შენიშვნის მომზადება
შეძენილი კომპეტენცია:
  • დაკავშირებული მხარეების განსაზღვრის უნარების გამომუშავება
  • დაკავშირებულ მხარეებთან ტრანზაქციების მონიტორინგისა და აღრიცხვიანობის ტექნიკების შესწავლა