ძირითადი დაშვებები და ცნებები

განსახილველი საკითხები:
  • მოკლე მიმოხილვა სტანდარტების სტრუქტურასთან დაკავშირებით.
  • კონცეპტუალური ჩარჩო.
  • ბასს 1 ფინანსური ანგარიშგების პრეზენტაცია
შეძენილი კომპეტენცია:
  • ფინანსური ანგარიშგების მომზადების სტილისტური მხარე