ძირითადი ცნებები

განსახილველი  საკითხები

  • ფინანსური ანალიზის საფუძვლები.
  • ფინანსური ანგარიშგება და წლიური ანგარიში.

შეძენილი კომპეტენცია

  • ფინანსური ანგარიშგების აღქმის უნარი