მოგება-ზარალის უწყისი

განსახილველი  საკითხები

  • კომპონენტებისა და სტრუქტურის შესწავლა.
  •  მოგება-ზარალის უწყისის შედგენა

შეძენილი კომპეტენცია

  • მოგება-ზარალის კრიტიკული ანალიზის და შედგენის  უნარი