კავშირები

განსახილველი  საკითხები

  •  დამოკიდებულება   მოგება-ზარალის   უწყისსა    და   ფინანსური  მდგომარეობის უწყისს შორის.

შეძენილი კომპეტენცია

  • ფინანსური უწყისების ერთიანობაში აღქმა