ანალიზის მეთოდები

განსახილველი  საკითხები

  • ბიზნესის რისკის ანალიზი.
  • 7 მთავარი მიმართულების ანალიზი.
  • GENERIC ANALYSIS TOOLS.

შეძენილი კომპეტენცია

  • რისკის შეფასების და მართვის უნარი