ბასს 18 და ფასს 15: შემოსავლების სტანდარტები

განსახილველი საკითხები

  • სტანდარტების მიმოხილვა: ბასს 18 შემოსავლის აღიარების სტანდარტი და ფასს 15 კონტრაქტიდან მიღებული შემოსავალი.

შეძენილი კომპეტენცია

  • შემოსავლის აღიარების თავისებურებები