ბასს 23: საპროცენტო ხარჯების კაპიტალიზაცია

განსახილველი საკითხები

  • კაპიტალიზაციის კრიტერიუმები.
  • განსაკუთრებული აქტივის განსაზღვრა.

შეძენილი კომპეტენცია

  • საპროცენტო ხარჯების კაპიტალიზაციის დაშვებების მართვა