ბასს 38: არამატერიალური აქტივები

განსახილველი საკითხები

  • არამატერიალური აქტივების კაპიტალიზაცია

შეძენილი კომპეტენცია

  • შეძენილი და შექმნილი არამატერიალური აქტივები