ბასს 41: ბიოლოგიური აქტივები

განსახილველი საკითხები

  • ბიოლოგიური აქტივების აღიარების, შეფასებისა და მართვის საკითხი.

შეძენილი კომპეტენცია

  • განსხვავება ძირითად საშუალებას, მარაგსა და ბიოლოგიურ აქტივს შორის