ფულადი ნაკადების მოძრაობის უწყისი

განსახილველი  საკითხები

  •   კომპონენტებისა და სტრუქტურის შესწავლა.
  •   ფულადი  ნაკადების  მოძრაობის  უწყისის შედგენა: პირდაპირი  და არაპირდაპირი მეთოდი

შეძენილი კომპეტენცია

  • ფულდი ნაკადების უწყისის კრიტიკული ანალიზის და  შედგენის უნარი